Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Zapraszamy na kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. 

OPIS KURSU: 

Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które chcą pracować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku do 3 lat. Podczas kursu uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające mu realizowanie w pracy trzech funkcji: opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej. Kurs jest również dobrym wyborem dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wszechstronnego rozwoju dziecka na różnych etapach jego życia.

Kurs daje uprawnienia do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się opieką nad najmłodszymi, gdyż posiadamy akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na jego prowadzenie zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (decyzja nr 1/2018 z dnia 16.02.2018)

UWAGA! ZMIANA TERMINU! Termin kursu:  08.10.2022 – 05.02.2023

Terminy poszczególnych zjazdów:

październik: 08.10.2022, 09.10.2022, 22.10.2022, 23.10.2022, 29.10.2022, 30.10.2022

listopad: 19.11.2022, 20.11.2022, 26.11.2022, 27.11.2022

grudzień: 10.12.2022, 11.12.2022, 17.12.2022, 18.12.2022

styczeń: 07.01.2023, 08.01.2023, 14.01.2023, 15.01.2023, 28.01.2023, 29.01.2023

luty: 04.02.2023, 05.02.2023

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela) w godz. 9.00-16.30

Kurs, zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, przeznaczony jest dla osób, które:

 • posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
 • nie posiadają uprawnień do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym (uprawnienia mają: opiekunki dziecięce, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy opiekuńczo – wychowawczy, pielęgniarki, położne),
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Ponadto osoby, które chcą ukończyć kurs, powinny mieć predyspozycje osobowościowe do pracy z małymi dziećmi. Niezbędny jest również dobry stan zdrowia.

Kurs polecamy szczególnie osobom, które chcą podjąć pracę w żłobku i klubie dziecięcym lub jako niania, chciałyby założyć działalność gospodarczą związaną z opieką nad dziećmi.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów drogą mailową, faxem lub osobiście w naszej siedzibie:

 • formularz zgłoszeniowy 
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów
 • kserokopia odpowiednich stron książeczki zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych z potwierdzeniem aktualności książeczki (książeczka jest niezbędna do odbycia praktyki zawodowej – można ją wyrobić w trakcie szkolenia, ale przed rozpoczęciem praktyki)

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji  zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego wraz z programem szkolenia i ilością godzin.

TWP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby chętnych. Opłata wniesiona za odwołany kurs zostanie zwrócona w przeciągu 30 dni roboczych od dnia wysłania informacji przez Organizatora na rachunek wskazany przez osobę zgłoszoną lub – na pisemny wniosek osoby zgłaszającej – zaliczona na poczet innego kursu/szkolenia wybranego z oferty TWP.

PROGRAM KURSU: 

I. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin)

 1. Adaptacja jako rezultat rozwoju
 2. Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia
 3. Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
 4. Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki

II. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin)

 1. Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
 2. Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka
 3. Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
 4. Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
 5. Mechanizmy rozwoju dziecka

III.  Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin)

 1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
 2. Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
 3. Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka
 4. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
 5. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka
 6. Wprowadzenie dziecka w kulturę
 7. Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka

IV. Kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin)

 1. Odpowiedzialność prawna opiekuna
 2. Podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie dziecku pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia i zapobiegania urazowości
 3. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
 5. Emisja głosu

V. Praktyka zawodowa (80 godzin) - praktyka może odbyć się w prowadzonym przez nas żłobku "Twórcza Kraina" w Kłodzku. 

Dlaczego nasz kurs stacjonarne?

Ponieważ gwarantują wysoki poziom merytoryczny, sprzyjające efektywnej pracy grupy warsztatowe i przyjaźnie nastawieni wykładowcy otwarci na dyskusje w grupie. Wykładowcy to kadra z wieloletnim doświadczeniem. Na naszych szkoleniach uczestnicy mają możliwość zadawania pytań, wymianę poglądów i doświadczeń. Szkolenia uzupełniane są o praktyczne ćwiczenia, różne sytuacje, które pozwalają dogłębnie zrozumieć omawiane zagadnienia. Nie ma w nich nudnych prezentacji, teoretycznych wykładów bez praktycznych przykładów. Stawiamy na praktykę i przygotowujemy do pracy z dziećmi w każdym obszarze. Podczas zajęć realizujemy tematy związane z rozpoznawaniem i terapią zaburzeń przetwarzania sensorycznego jak również diagnostykę rozwoju społecznego dziecka. Rozszerzamy program szkolenia dostosowując go do oczekiwań uczestników!

Czy można nauczyć się pierwszej pomocy przez internet? Oczywiście, że można, ale czy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia małego dziecka tę internetową wiedzę w rzeczywistych warunkach będzie taka osoba potrafiła wykorzystać? Warto poświęcić swój czas i uczyć się na prawdziwych fantomach, ćwiczyć umiejętności udzielania pomocy, zachowania w różnych symulowanych sytuacjach by potem wiedzieć dokładnie co zrobić.

Dlaczego szkolenie stacjonarne przewyższa ofertę szkoleń internetowych?

Ponieważ bardzo istotne jest aby każda uczestniczka chciała i potrafiła odnaleźć się w takiej grupie, gdyż podejmując pracę jako opiekunka dziecięca czy to w żłobku czy klubie dziecięcym czy jako niania, jest się bezpośrednio w relacji z drugim człowiekiem, nie na odległość przez internet czy telefon. Sam fakt uczestnictwa w zajęciach grupowych powoduje, że jest możliwość wspierania się przez uczestników, wymianę doświadczeń oraz czerpania wiedzy praktycznej i teoretycznej od prowadzących. Bardzo często praca na zajęciach w grupie przybiera formę terapii dla osób w niej uczestniczących, a dzieje się tak dzięki temu, że na szkoleniach pojawiają się osoby młode zaczynające swoją przygodę zawodową, ale również starsze, doświadczone, które pragną zmian w swoim dotychczasowym życiu. Podczas trwania szkolenia bardzo często rodzą się przyjaźnie, a uczestniczki wzajemnie szukają sobie ofert pracy i polecają do swoich miejsc zatrudnienia. Przez te kilka miesięcy co weekendowych spotkań można bardzo wiele skorzystać na byciu członkiem małej grupy społecznej i czerpać radość z tego, że każdy ją buduje i coś do niej wnosi!

Cena:1200
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com