Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

fp

DLA KOGO? 

Dla: pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne,  do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników.

O CZYM?

W programie kursu wybrane zagadnienia z:

   • pedagogiki,
   • podstaw psychologii,
   • podstaw psychologii pracy,
   • dydaktyki ogólnej,
   • dydaktyki prowadzenia szkoleń z zakresu pozaszkolnych form kształcenia,
   • praktyki metodycznej.
   • Program kursu jest zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

CO ZYSKUJESZ?

Kurs nadaje uprawnienia do:

    • przyjmowania stażystów i  praktykantów w zakładach usługowych i  produkcyjnych oraz w placówkach handlowych;
    • przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust.4 i 5 rozporządzenia wymienionego w pkt. I.1 uczestnik powinien posiadać
co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać lub:

    1. świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać, oraz co  najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub
    2. świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
    3. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będzie nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
    4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będzie nauczać, oraz
     co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać.

 

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ.U. poz. 1632).

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres kontakt@twpklodzko.pl

ORGANIZACJA: kurs weekendowy lub popołudniowy

LICZBA GODZIN: 82

KOSZT: 800 zł możliwość opłaty w ratach