Kurs na wychowawców wypoczynku

-czyli tzw. kurs opiekuna kolonijnego

kids-1015856_1920

 

Ogólna charakterystyka kursu

Nazwa kursu: kurs na wychowawców wypoczynku

Poziom kształcenia: kurs kwalifikacyjny

Forma kursu: stacjonarny (zajęcia od pn-pt) lub niestacjonarny(zajęcia w weekendy)

Czas trwania kursu: 36 godzin

Formalne wymagania wstępne: ukończone 18 lat oraz ukończona szkoła średnia

Nauczycielom podczas wycieczek szkolnych lub obozów naukowych i zielonych szkół organizowanych przez placówkę, w której pracują na etacie nauczycielskim, ale tylko w czasie trwania roku szkolnego, nie są potrzebne żadne dodatkowe kursy. Podczas wakacji obowiązują inne przepisy i nawet nauczyciele muszą mieć ukończony kurs wychowawców kolonijnych (jedna osoba na 10-20 dzieci w wieku szkolnym – w zależności od okoliczności wyjazdu, a co najmniej jedna osoba kurs kierownika kolonii). Świadectwo ukończenia kursu wychowawców muszą też posiadać wszyscy opiekunowie nawet w czasie roku szkolnego, jeśli wyjazd organizowany jest przez inną placówkę niż ta, w której są zatrudnieni jako nauczyciele (np. jeśli opiekunem na wycieczce jest rodzic, musi ukończyć taki kurs).

Kurs kończy się egzaminem oraz wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego nabycie odpowiednich uprawnień.  Każde zaświadczenie jest  rejestrowane w Kuratorium Oświaty.

 

PROGRAM KURSU

 I. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

 1. koordynacyjna rola władz oświatowych
 2. obowiązujące przepisy
 3. elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

II. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:

 1. rada wychowawców
 2. grupa jako zespół wychowawczy
 3. organizacja i rozkład dnia
 4. regulamin uczestnika wypoczynku

III. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:

 1. opracowanie planu wychowawczego grupy
 2. dokumentacja wychowawcy
 3. obowiązki wychowawcy grupy
 4. metody i formy realizacji planów wychowawczych

IV. Ruch i rekreacja:

 1. cele i zadania wychowania fizycznego
 2. metody nauki technik pływania
 3. gry i zabawy ruchowe
 4. gry zespołowe
 5. sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka
 6. organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

V. Turystyka i krajoznawstwo:

 1. cele i zadania turystyki i krajoznawstwa pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku
 2. organizacja wycieczek
 3. organizacja biwaków
 4. gry terenowe

VI. Zajęcia kulturalno-oświatowe:

 1. cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych
 2. organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich
 3. elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia
 4. prowadzenie kroniki
 5. organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
 6. gry i zabawy świetlicowe
 7. konkursy, wystawy, dyskusje
 8. śpiew, muzyka, plastyka itp.

VII. Zajęcia praktyczno-techniczne:

 1. cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych
 2. formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
 3. prace dekoracyjne i zdobnicze
 4. indywidualne zainteresowania uczestników
 5. rozwój zainteresowań uczestników

VIII. Prace społecznie użyteczne:

 1. cele i zadania prac społecznie użytecznych
 2. wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat
 3. prace w zakresie samoobsługi
 4. prace na rzecz miejsca wypoczynku
 5. prace na rzecz środowiska

IX. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:

 1. przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
 2. przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
 3. pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator) oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadku mechanicznego uszkodzenia ciała,  zatruć, omdleń, oparzeń, krwotoków, porażenia prądem, użądlenia, ukąszenia, podtopienia, utonięcia, hipotermii

 

Warunki ukończenia kursu: zaliczenie teoretycznego i praktycznego egzaminu końcowego

Koszt kursu: 130 zł

Po zaliczeniu teoretycznego i praktycznego egzaminu końcowego, uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o zgłoszenie mailowe lub telefoniczne.

Dodatkowych informacji udzielamy  pod telefonem:736 779 944 lub mailowo: kontakt@twpklodzko.pl