Kurs opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym

OPIS KURSU: 

Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które chcą pracować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku do 3 lat. Podczas kursu uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające mu realizowanie w pracy trzech funkcji: opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej. Kurs jest również dobrym wyborem dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wszechstronnego rozwoju dziecka na różnych etapach jego życia.

Kurs daje uprawnienia do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się opieką nad najmłodszymi, gdyż posiadamy akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na jego prowadzenie zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (decyzja nr 1/2018 z dnia 16.02.2018)

UWAGA! ZMIANA TERMINU! Termin kursu:  08.10.2022 – 05.02.2023

Terminy poszczególnych zjazdów:

październik: 08.10.2022, 09.10.2022, 22.10.2022, 23.10.2022, 29.10.2022, 30.10.2022

listopad: 19.11.2022, 20.11.2022, 26.11.2022, 27.11.2022

grudzień: 10.12.2022, 11.12.2022, 17.12.2022, 18.12.2022

styczeń: 07.01.2023, 08.01.2023, 14.01.2023, 15.01.2023, 28.01.2023, 29.01.2023

luty: 04.02.2023, 05.02.2023

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela) w godz. 9.00-16.30

 

Kurs, zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, przeznaczony jest dla osób, które:

  • posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
  • nie posiadają uprawnień do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym (uprawnienia mają: opiekunki dziecięce, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy opiekuńczo – wychowawczy, pielęgniarki, położne),
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Ponadto osoby, które chcą ukończyć kurs, powinny mieć predyspozycje osobowościowe do pracy z małymi dziećmi. Niezbędny jest również dobry stan zdrowia.

Kurs polecamy szczególnie osobom, które chcą podjąć pracę w żłobku i klubie dziecięcym lub jako niania, chciałyby założyć działalność gospodarczą związaną z opieką nad dziećmi.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów drogą mailową, faxem lub osobiście w naszej siedzibie:

  • formularz zgłoszeniowy 
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów
  • kserokopia odpowiednich stron książeczki zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych z potwierdzeniem aktualności książeczki (książeczka jest niezbędna do odbycia praktyki zawodowej – można ją wyrobić w trakcie szkolenia, ale przed rozpoczęciem praktyki)

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji  zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego wraz z programem szkolenia i ilością godzin.

TWP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby chętnych. Opłata wniesiona za odwołany kurs zostanie zwrócona w przeciągu 30 dni roboczych od dnia wysłania informacji przez Organizatora na rachunek wskazany przez osobę zgłoszoną lub – na pisemny wniosek osoby zgłaszającej – zaliczona na poczet innego kursu/szkolenia wybranego z oferty TWP.

 

 

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com