Centrum Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli

działa przy Towarzystwie Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu jako niepubliczna placówka kształcenia nauczycieli  na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 200, poz. 1537).

Centrum powołane zostało w 2012 roku i posiada wpis do ewidencji Samorządu Województwa Dolnośląskiego pod numerem 5/2012. Posiadamy własną siedzibę, która mieści się przy ul. Wagonowej 1 we Wrocławiu oraz w Kłodzku przy ul. Wojska Polskiego 14.

Centrum prowadzi szkolenia na terenie całego kraju, ale przede wszystkim na terenie województwa dolnośląskiego, zajmuje się doskonaleniem nauczycieli oraz oświatowej kadry kierowniczej realizując kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia rad pedagogicznych oraz bezpłatne seminaria i konferencje. Do tej pory przeszkolonych zostało ponad 3600 pedagogów i dyrektorów.

W kwietniu 2014 roku Centrum przeszło pozytywnie ewaluację zewnętrzną przeprowadzoną przez wizytatorów do spraw ewaluacji z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
która polegała na zebraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania placówki w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa w zakresie:

  • promowania wartość edukacji, wykorzystywania zasobów placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju oraz planowania pracy w placówce
    z uwzględnieniem wniosków z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

CKiDN uzyskało poziom B – oznaczający wysoki stopień spełniania przez placówkę wymagań zawartych w rozporządzeniu MEN z dnia 07.10.209r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.

W celu pozyskiwania kadry do prowadzenia zajęć na kursach kwalifikacyjnych Centrum współpracuje w szerokim zakresie z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, dyrektorami i kadrą nauczycielską ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz innych zakładów pracy. Kadra posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku dyrektora, wicedyrektora szkoły, wizytatora w kuratorium oświaty, psychologa, terapeuty w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu, konsultanta, doradcy zawodowego i inne. Wszyscy specjaliści i eksperci posiadają doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi jako trener/ ekspert zewnętrzny/ doradca/ coach w obszarze umiejętności interpersonalnych, pedagogicznych i zarządczych. W tym zakresie współpracują z Centrum od 2013 r. w ramach dwóch projektów realizowanych na potrzeby WCDN we Wrocławiu „Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu” oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych we Wrocławiu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”.

Więcej informacji o prowadzonych przez nas kursach, szkoleniach i warsztatach znajdziecie Państwo w zakładce:  kursy, szkolenia i warsztaty / dla dyrektorów szkół, nauczycieli lub aktualności.